Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

Šiuo metu siūlymų nėra.

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

PASIŪLYMAS DĖL CEN TECHNIKOS KOMITETO PUBLIC PROCUREMENT (ANGL. VIEŠIEJI PIRKIMAI) SUDARYMO

Švedijos standartų institutas (SIS) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) sudaryti naują technikos komitetą Viešieji pirkimai (angl. Public procurement)

Pradiniame siūlomo sudaryti technikos komiteto veiklos etape būtų rengiamas standartas, kuriame būtų apibrėžta:

a) perkančiosios organizacijos sąžiningumo ir atskaitomybės politika;

b) perkančiosios organizacijos sąžiningumo rizikos valdymo strategija;

c) viešųjų pirkimų veikloje dalyvaujančių darbuotojų elgesio kodeksas;

d) perkančiosios organizacijos ir konkurso dalyvių arba tiekėjų susitarimas dėl sąžiningumo;

e) viešųjų pirkimų duomenų tvarkymo ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų veiklos rezultatų ir kokybės vertinimo sistemos.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Registruoti vartotojai su pasiūlymu gali susipažinti (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis CEN technikos komiteto sudarymo klausimu prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 141, iki 2018 metų gruodžio 10 dienos.

SIŪLYMAS DĖL NAUJOS VEIKLOS SRITIES IR NAUJO ISO KOMITETO CHARING ECONOMY  SUDARYMO

Japonijos pramonės standartizacijos komiteto  (JISC) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam sekretoriatui dėl naujos veiklos srities ir naujo ISO komiteto Sharing Economy sudarymo.

Registruoti vartotojai pasiūlymų projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Prašome suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl naujos veiklos srities ir naujo ISO komiteto Sharing Economy sudarymo pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 m. lapkričio 5 d.

PASIŪLYMAS DĖL CEN TECHNIKOS KOMITETO FOOD AUTHENTICITY (MAISTO AUTENTIŠKUMAS) SUDARYMO

Vokietijos standartų institutas (DIN) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) sudaryti naują technikos komitetą Food authenticity (Maisto autentiškumas).

Siūlomo sudaryti komiteto veiklos sritis – analizės metodų maisto produktų autentiškumui nustatyti standartizavimas.

Pagrindinis šio komiteto tikslas būtų parengti standartus, kurių taikymas padėtų įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/625 Dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, nustatytus reikalavimus.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Registruoti vartotojai pasiūlymų projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis CEN technikos komiteto sudarymo klausimu prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 141, iki 2018 metų lapkričio 2 dienos.

Atgal Spausdinimo versija