Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Europos Sąjungoje standartizuotas degalų žymėjimas

Spausdinti puslapio vidurį

Europos Sąjungoje standartizuotas degalų žymėjimas
2018-10-15

Š. m. lapkričio 1 d. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos valstybėse narėse įsigalioja vartotojui informuoti skirtas bendras grafinis degalų vaizdavimas jų pardavimo vietose ir ant transporto priemonių degalų įpylimo dangtelių.  

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES dėl alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos valstybės narės privalo užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikta aktuali, nuosekli ir aiški informacija apie tas motorines transporto priemones, kurias galima nuolat papildyti konkrečiais rinkai pateiktais degalais arba įkrauti įkrovimo prieigose.

Įgyvendinat direktyvos dėl alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo reikalavus buvo parengtas Europos standartas EN 16942 „Degalai. Tinkamumo transporto priemonei identifikavimas. Vartotojui informuoti skirtas grafinis vaizdavimas”. Standarte nustatyti į rinką teikiamų degalų suderinti identifikavimo ženklai (forma, spalva, dydis). Identifikavimo ženklai yra skirti atskirai kiekvienai degalų rūšiai: benzinas bus žymimas apskritimu ir E raide,                   dyzelinas – kvadratu ir B raide, o suskystintos naftos dujos – rombu ir raidėmis. Prie raidės E pateiktas skaičius nurodo didžiausią biodegalų kiekį procentais benzino tūrio vienete, o prie raidės B − didžiausią biodegalų kiekį procentais dyzelino tūrio vienete.

Lietuvos standartizacijos departamentas 2017 m. kovo 31 d. Europos standartą perėmė kaip Lietuvos standartą LST EN 16942. Europos standarto projekto rengimo darbe dalyvavo Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas „Nafta ir naftos produktai“. Šio komiteto veikloje dalyvauja Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, universitetai ir kitos suinteresuotosios šalys. Minėtas standartas yra papildytas informaciniu nacionaliniu priedu, kurį parengė ir bendru sutarimu priėmė technikos komiteto nariai. Šiame nacionaliniame priede pateikiama informacija apie Lietuvoje taikomą degalų grafinį vaizdavimą. Informacija yra suderinta su Prekybos naftos produktais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu, reikalavimais.

Lietuvoje vartotojui bus nurodomas parduodamo produkto bendras pavadinimas lietuvių kalba, identifikavimo ženklas ir papildoma informacija, susijusi su degalų kokybe, pvz., sezoninė klasė ar specialioji paskirtis.

 

Šiuo metu rengiamas Europos standartas EN 17186 „Transporto priemonių identifikavimas ir infrastruktūros suderinamumas. Vartotojui skirtos informacijos apie elektrinių transporto priemonių (EV) maitinimo šaltinį grafinė išraiška“, kuriame bus nustatyti suderinti elektrinių transporto priemonių maitinimo šaltinių identifikavimo ženklai. Šį Europos standartą planuojama priimti 2019 m. vasario mėnesį.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn