Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

PASIULYMAS RENGTI ORIGINALŲJĮ LIETUVOS STANDARTO AUTOMOBILIŲ KELIŲ GRUNTAI. BANDYMO METODAI. APKROVIMO PLOKŠTE BANDYMAS PROJEKTĄ

 LST TK 12 Automobilių keliai komiteto sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu, parengiant naujos redakcijos originalųjį Lietuvos standarto projektą PrLST 1360-5 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Apkrovimo plokšte bandymas“, kuris bus rengiamas standarto DIN 18134:2012-04 Baugrund - Versuche und Versuchsgeräte – Plattendruckversuch (Soil - Testing procedures and testing equipment - Plate load test) pagrindu ir pritaikant nacionaliniams poreikiams.

 Šiame standarte būtų nurodytas pagrindinis metodas automobilių kelių ir kitų eismo zonų dangos konstrukcijos nesurištų sluoksnių bei žemės sankasos stiprumui nustatyti.

 Taip pat rengiant standartą bus atsižvelgiama į kitus automobilių kelių gruntų serijos standartus ir Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 07.

Pastabas dėl pasiūlymo rengti originalųjį Lietuvos standarto PrLST 1360-5 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Apkrovimo plokšte bandymas projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevičius@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 135, iki 2018 metų gruodžio 5 dienos.

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

PASIŪLYMAS DĖL CEN TECHNIKOS KOMITETO PUBLIC PROCUREMENT (ANGL. VIEŠIEJI PIRKIMAI) SUDARYMO

Švedijos standartų institutas (SIS) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) sudaryti naują technikos komitetą Viešieji pirkimai (angl. Public procurement)

Pradiniame siūlomo sudaryti technikos komiteto veiklos etape būtų rengiamas standartas, kuriame būtų apibrėžta:

a) perkančiosios organizacijos sąžiningumo ir atskaitomybės politika;

b) perkančiosios organizacijos sąžiningumo rizikos valdymo strategija;

c) viešųjų pirkimų veikloje dalyvaujančių darbuotojų elgesio kodeksas;

d) perkančiosios organizacijos ir konkurso dalyvių arba tiekėjų susitarimas dėl sąžiningumo;

e) viešųjų pirkimų duomenų tvarkymo ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų veiklos rezultatų ir kokybės vertinimo sistemos.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Registruoti vartotojai su pasiūlymu gali susipažinti (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis CEN technikos komiteto sudarymo klausimu prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 141, iki 2018 metų gruodžio 10 dienos.


PASIŪLYMAS DĖL CEN TECHNIKOS KOMITETO FOOD AUTHENTICITY (MAISTO AUTENTIŠKUMAS) SUDARYMO

Vokietijos standartų institutas (DIN) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) sudaryti naują technikos komitetą Food authenticity (Maisto autentiškumas).

Siūlomo sudaryti komiteto veiklos sritis – analizės metodų maisto produktų autentiškumui nustatyti standartizavimas.

Pagrindinis šio komiteto tikslas būtų parengti standartus, kurių taikymas padėtų įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/625 Dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, nustatytus reikalavimus.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Registruoti vartotojai pasiūlymų projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis CEN technikos komiteto sudarymo klausimu prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 141, iki 2018 metų lapkričio 2 dienos.

Atgal Spausdinimo versija