Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vartotojų komisija

Spausdinti puslapio vidurį

Vartotojų komisija

Vartotojų komisija yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas), kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų dokumentais dėl vartotojų dalyvavimo standartizacijoje ir Nuostatais.

Vartotojų komisijos uždaviniai:

 • skatinti vartotojų dalyvavimą standartizacijoje;
 • šviesti vartotojus apie dalyvavimo standartizacijoje svarbą ir naudą.

Vartotojų komisija atlieka šias funkcijas:

 • padeda koordinuoti Departamento technikos komitetų ir laikinųjų darbo grupių narių – vartotojų organizacijų – veiklą nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu;
 • nustato prioritetines vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sritis;
 • vertina vartotojų dalyvavimo standartizacijoje praktiką ir teikia apibendrintus duomenis Departamentui;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl seminarų, konferencijų bei kitų mokymo priemonių vartotojams ir dalyvauja jas organizuojant bei vykdant;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl teisės aktų projektų, susijusių su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje;
 • teikia Departamentui pasiūlymus dėl standartų programos ir dalyvauja ją svarstant;
 • teikia Departamentui ateinančių metų numatomų darbų pasiūlymus ir informaciją apie planuojamų išlaidų, skirtų tinkamam vartotojų dalyvavimui standartizacijoje užtikrinti, poreikį;
 • teikia su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje susijusią informaciją tarptautinių, Europos ar užsienio valstybių standartizacijos organizacijų vartotojų institucijoms;
 • Departamento interneto svetainėje skelbia informaciją apie vartotojų dalyvavimo standartizacijoje prioritetines sritis ir kitą svarbią informaciją;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Į Vartotojų komisijos sudėtį įtraukiami šių vartotojų interesus ginančių valstybės institucijų ir įstaigų atstovai: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Taip pat Į Vartotojų komisijos sudėtį įtraukiami atstovai tų organizacijų, kurių veikla yra susijusi su vartotojų interesų gynimu: Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Vakarų Lietuvos vartotojų federacijos, Lietuvos vartotojų asociacijos, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos.

Vartotojų komisijos personalinė sudėtis tvirtinama Departamento direktorius įsakymu.

Vartotojų komisijos personalinė sudėtis.

Įsakymas „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“ (2013 m. liepos 30 d., Nr. 4-667).

Įsakymas „Dėl Vartotojų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" (2013 m. rugsėjo 9 d., Nr. V-65).

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-65 ,,Dėl vartotojų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“  (2015 m. lapkričio 20 d. Nr. V-89).

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-65 ,,Dėl vartotojų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (2016 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-63).

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-65 ,,Dėl vartotojų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“  (2018 m. gegužės 9 d. Nr. V-40)

2019 METŲ RENGINIAI 

 

Atgal Spausdinimo versija